Eligere | Webdesign en Print

Ad

Algemene Voorwaarden


Artikel 1. Definities

 1. In deze Algemene Voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt;
 2. Eligere: de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden. Opdrachtgever: de wederpartij van Eligere
 3. Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.
 4. Onder diensten en/of producten wordt in deze voorwaarden mede verstaan adviezen, instructies dan wel door Eligere in opdracht uitgevoerde werkzaamheden.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere offerte en voor iedere overeenkomst tussen Eligere en de opdrachtgever tenzij door Edwin Rovers schriftelijk anders aangegeven.
 2. Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever gelden niet, tenzij deze schriftelijk door Edwin Rovers zijn aanvaard.

Artikel 3. Offertes

 1. De door Eligere gemaakte offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Offertes zijn gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte informatie, gegevens etc van de juistheid waarvan Eligere mag uitgaan.
 2. De opdracht komt eerst tot stand indien de opdracht door Eligere schriftelijk is bevestigd of wanneer daadwerkelijk uitvoering aan de opdracht is gegeven.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Eligere ontwikkeld alleen websites die voldoen aan de laatste webstandaarden. Dit betekent in de praktijk dat Internet Explorer 6 én 7 niet meer worden meegenomen in het design. Indien hiervoor behoefte bestaat zal dit separaat worden doorberekend.
 2. Eligere zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 3. Indien een website geplaatst dient te worden op een server anders dan die van Eligere, houdt Eligere het recht extra installatiekosten in rekening te brengen in verband met compatibiliteitsproblemen. Deze kosten kunnen oplopen tot maximaal €150,= per opdracht.
 4. Eligere heeft een inspanningsverplichting ten aanzien van de opdracht. Wanneer er gesproken wordt over doelstellingen worden deze niet gezien als resultaatverplichting.
 5. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Eligere het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 6. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Eligere aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk kunnen zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Eligere worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Eligere worden verstrekt, heeft Edwin Rovers het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 7. Eligere is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat Eligere is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid en/of onvolledigheid voor Eligere kenbaar behoorde te zijn of kenbaar gemaakt is.
 8. Indien de opdrachtgever aan Eligere informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert de opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de nog te verrichten werkzaamheden te wijzigen, zullen partijen in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien Eligere verwacht dat door de wijzigingen het tijdstip van voltooiing van de uitvoering van de overeenkomst wordt beïnvloed, stelt zij de opdrachtgever hiervan zo spoedig op de hoogte.
 3. Indien de wijzigingen financiële en/of kwalitatieve consequenties zullen hebben, zal Eligere de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.
 4. Wijzigingen van ondergeschikte aard, die voor de goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn, mag Eligere zonder overleg met de opdrachtgever doorvoeren.

Artikel 6 Contractsduur en uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst tussen Eligere en de opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen schriftelijk anders overeenkomen.

Artikel 7 Honorarium

 1. Partijen komen bij het tot stand komen van de overeenkomst een tarief overeen. Facturering vindt plaats op grond van werkelijk bestede en door Eligere aangegeven uren. Extra kosten (zoals bijv. reis uren, reis en verblijfskosten, parkeerkosten en andere opdrachtgebonden kosten) worden na overleg met opdrachtgever apart gedeclareerd.
 2. Indien noodzakelijk kan door Eligere een voorschot worden gevraagd, dit wordt verrekend met de eindfactuur.

Artikel 8 Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, zonder enige korting of verrekening door storting op de op te geven rekening van Eligere. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Bij overtreding van de betalingstermijn is de opdrachtgever zonder verdere ingebrekestelling in verzuim. Eligere zal een herinneringsfactuur verzenden met eveneens 8 dagen betalingstermijn. De opdrachtgever is met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verlopen een contractuele rente verschuldigd van 1% per maand. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige factuurbedrag.
 3. Is opdrachtgever in verzuim dan is Eligere gerechtigd om alle werkzaamheden op te schorten.
 4. Indien tot incasso over gegaan moet worden zijn de incassokosten voor rekening van de opdrachtgever.
 5. Indien 30 kalenderdagen na de factuurdatum nog geen betaling heeft plaatsgevonden is Eligere gerechtigd eventuele hosting accounts stop te zetten en €40,= administratie kosten in rekening te brengen bij het her-activeren.
 6. Bij verzuim kunnen domeinnamen en hostingpakketten niet worden beëindigd voordat betaling heeft plaatsgevonden.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 1. Eligere is nimmer aansprakelijk voor indirecte zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 2. Eligere is niet aansprakelijk voor zogenaamde gevolgschade na de uitvoering van een opdracht. Hieronder is mede inbegrepen materiele en immateriële bedrijfsschade.

Artikel 10 Overmacht

 1. Indien Eligere door overmacht haar verplichtingen jegens opdrachtgever niet kan nakomen, wordt de nakoming van de verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. Indien deze overmacht langer dan 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt.
 2. De opdrachtgever heeft geen recht op schadevergoeding in geval van overmacht. Eligere zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmachtsituatie op de hoogte stellen.
 3. Onder overmacht wordt verstaan, elke door Eligere niet beïnvloedbare omstandigheid die het nakomen van de verplichtingen van Eligere geheel of gedeeltelijk verhinderen of waardoor het nakomen van haar verplichting in redelijkheid niet van Eligere kan worden verlangd.

Artikel 11 Opzegging

 1. Beide partijen kunnen overeenkomsten te allen tijde onder opgave van redenen schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
 2. Indien de overeenkomst voor verloop van de contractsduur wordt opgezegd door de opdrachtgever, is de opdrachtgever gehouden tot betaling van de facturen voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen aan de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld indien alle hiervoor vermelde facturen zijn betaald.
 3. Eligere is tevens gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, indien voor de opdrachtgever faillissement, surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, of indien conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op roerende of onroerende zaken van de opdrachtgever.

Artikel 12 Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt ook als vertrouwelijk als dit door de andere partij bij het aangaan van de overeenkomst is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien Eligere op grond van een wettelijke bepaling of rechtelijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan de aangewezen derden te verstrekken dan kan zij niet worden aangesproken voor schadevergoeding of schadeloosstelling.

Artikel 13 Toepasselijk recht

 1. Op elk geschil tussen Eligere en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter dan dat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem.